Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, T. 6, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CAMELLIA THUONGIANA - MỘT LOÀI TRÀ MI HOA VÀNG MỚI CỦA VIỆT NAM

Lương Văn Dũng, Lê Anna Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Liễu

Tóm tắt


Trà mi Thưởng (Camellia thuongiana Luong, Ann Le & Lau) thuộc họ Chè (Theaceae) đã được mô tả và vẽ hình, đây là một loài trà mi hoa vàng mới, phân bố ở xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Trên cơ sở dữ liệu hình thái xác nhận loài mới thuộc sect. Chrysantha.  

Toàn văn: PDF