Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, T. 6, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DIỆT KHUẨN DIOX FORTE (CHLORINE DIOXIDE - CLO2) ĐẾN KHẢ NĂNG KÉO DÀI TUỔI THỌ CỦA NHO VÀ CÀ CHUA

Cao Đình Dũng, Nguyễn Xuân Hiểu Trương Văn Đức, Lê Dũng, Hà Bích Ngọc, Peter De Steur, Lê Ngọc Lan, Nguyễ

Tóm tắt


Ảnh hưởng của dung dịch diệt khuẩn Diox Forte (chlorine dioxide - CLO2) ở ồng độ 0, 10, 20, 40, 80 và 160 ppm lên tuổi thọ của nho và cà chua trong điều kiện nhiệt độ phòng và nhiệt độ lạnh 5oC được tiến hành nghiên cứu. Tuổi thọ của nho và cà chua tăng một cách có ý nghĩa khi sử dụng dung dịch Diox Forte ở nồng độ 40 ppm cho nho và 10 – 20 ppm cho cà chua. Tuổi thọ của nho tăng thêm 64% (17 ngày) và 103% (22 ngày) khi sử lý với Diox Forte ở nồng độ 40 ppm và bảo quản trong điều kiện nhiệt độ phòng và trong bảo quản lạnh ở nhiệt độ 5oC, theo thứ tự tương ứng. Tuổi thọ giống cà chua Rista (45 ngày) và Triatlon (29 ngày) đạt cực đại với Diox Forte nồng độ 40 ppm và cao hơn 87,5% và 16% so với khi không xử lý Diox Forte, theo thứ tự tương ứng. Trong khi đó tuổi thọ giống Octavio (46 ngày) đạt cực đại với Diox Forte nồng độ 10 ppm và cao hơn 6 ngày so với không xử lý. Trái lại thì tuổi thọ giống Olivade hầu như không không tăng đáng kể khi sử dụng Diox Forte. Trong số các giống cà chua khảo sát thì giống Octavio có tuổi thọ lớn nhất (40 ngày), theo sau là giống Olivade (31 ngày) và Triatlon (25 ngày). Giống Rista có tuổi thọ nhỏ nhất (24 ngày) so với các giống khác khi không dùng dung dịch diệt diệt khuẩn Diox Forte.  

Toàn văn: PDF