Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, T. 6, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC THI TƯỢNG TRƯNG TRONG SINH TỰ ĐỘNG DỮ LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Tô Hữu Nguyên, Nguyễn Hồng Tân, Hà Thị Thanh, Đỗ Thanh Mai

Tóm tắt


Trong hoạt động kiểm thử phần mềm, các ca kiểm thử thường được tạo ra một cách thủ công, gây tốn kém về chi phí cũng như thời gian để hoàn thành công đoạn này. Thực thi tượng trưng (Symbolic execution) được biết đến là một kỹ thuật nổi tiếng với khả năng tự động sinh những bộ test case có độ bao phủ cao với các tiêu chí kiểm thử nhằm phát hiện những lỗi sâu trong các hệ thống phần mềm phức tạp. Bài báo trình bày các vấn đề tổng quan và một số kết quả của các nghiên cứu gần đây về kỹ thuật thực thi tượng trưng. Bài báo cũng đưa ra những thách thức cần giải quyết trong lĩnh vực này như: sự bùng nổ đường thực thi của chương trình, khả năng giải các ràng buộc, mô hình hóa bộ nhớ, các vấn đề về tương tranh vv.. đồng thời đưa ra một số đánh giá từ những kết quả đã công bố.

Toàn văn: PDF