Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, T. 6, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO MẬT LỚP VẬT LÝ TRONG MẠNG KHÔNG DÂY

Trương Tiến Vũ, Trần Đức Dũng, Hà Đắc Bình, Võ Nhân Văn

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi trình bày cách tiếp cận để giải quyết vấn đề bảo mật trong mạng không dây ở lớp vật lý. Để áp dụng các cách tiếp cận này, chúng tôi xét mô hình mạng truyền thông không dây MISO (Multi Input-Single Output) có nhiễu giả và sử dụng kênh truyền không đồng nhất Rayleigh/Rician. Để đánh giá hiệu năng bảo mật của mô hình, chúng tôi phân tích, đánh giá các yếu tố: dung lượng bảo mật, xác suất bảo mật, xác suất dừng bảo mật của hệ thống và kiểm chứng kết quả tính toán với kết quả mô phỏng theo phương pháp Monte-Carlo. Kết quả nghiên cứu này cho thấy tính khả thi của việc triển khai bảo mật ở lớp vật lý trong mạng không dây và đánh giá được hiệu năng bảo mật của mô hình đề xuất.

Toàn văn: PDF