Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 46, S. 2 (2008) Tính toán dự báo ảnh hưởng của đột biến gen đến hoạt tính của CD38 đối với phản ứng tạo thành CADPR Tóm tắt   PDF
Đặng Ứng Vận
 
T. 46, S. 1 (2008) Tổng hợp anatat kích thước nano bằng phương pháp siêu âm hoá học Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khoái, Đinh Quang Khiếu, Hồ Sỹ Thắng
 
T. 45, S. 2 (2007) Tổng hợp bột hiđroxyapatit kích thước nano bằng phương pháp kết tủa hóa học Tóm tắt   PDF
Đào Quốc Hương, Phan Thị Ngọc Bích
 
T. 47, S. 1 (2009) Tổng hợp biodiesel từ dầu nành trên xúc tác dị thể Na2CO3 mang trên γ-Al2O3 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hữu Bằng, Đinh Thị Ngọ, Lê Đình Chiến
 
T. 46, S. 4 (2008) Tổng hợp các dẫn xuất Halogeno-indan mới Tóm tắt   PDF
Phạm Khánh Phong Lan, Trần Văn Thành
 
T. 45, S. 1 (2007) Tổng hợp các dẫn xuất pyrolizin mới Tóm tắt   PDF
Phạm Khánh Phong Lan
 
T. 45, S. 4 (2007) Tổng hợp các N-Axetyl-3-indolinon Tóm tắt   PDF
Trần Văn Sung, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Văn Lộc
 
T. 45, S. 4 (2007) Tổng hợp chất màu xanh (Co, Ni, Cu, Fe-CORDIERIT) sử dụng cho gạch ceramic Tóm tắt   PDF
Phan Văn Tường, Lê Đình Quý Sơn
 
T. 45, S. 5 (2007) Tổng hợp một số dẫn xuất amit của 3α-hydroxy-lup-20 (29)-EN-23,28 với axit amin Tóm tắt   PDF
Trần Văn Lộc, Trần Văn Sung
 
T. 45, S. 1 (2007) Tổng hợp một số dẫn xuất amit của 3α-hydroxy-LUP-20(29)-EN-23,28-dioic axit chiết tách từ cây chân chim Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Lộc, Trần Văn Sung
 
T. 46, S. 5 (2008) Tổng hợp một số dẫn xuất benzoyl hiđrazon của 2,4-đihyđroxiaxetophenon Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Nhiêu, Vũ Minh Tân, Nguyễn Minh Thảo, Đõ Thùy Linh
 
T. 45, S. 1 (2007) Tổng hợp một số dẫn xuất của cycloart-23Z-ENE-3β-25-diol và hoạt tính sinh học của chúng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quyết Chiến
 
T. 45, S. 1 (2007) Tổng hợp một số dẫn xuất của lupeol và nghiên cứu hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Đức Vinh
 
T. 47, S. 6 (2009) Tổng hợp một số xeton anpha, beta- không no đi từ 3-axetyl-7-Metoxi 4-Metylcumarin Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Văn Thuấn, Nguyễn Thị Thu Ninh, Nguyễn Ngọc Thanh
 
T. 47, S. 1 (2009) Tổng hợp một số xeton α, β không no đi từ các dẫn xuất axetyl cumarin Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Văn Vinh, Trần Quốc Toàn, Nguyễn Đức Chính, Đồng Thị Duyên
 
T. 46, S. 4 (2008) Tổng hợp Mn2O3 kích thước nanomet bằng phương pháp đốt chát gel ở nhiệt độ thấp Tóm tắt   PDF
Lưu Minh Đại, Nguyễn Thị Tố Loan, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh
 
T. 45, S. 3 (2007) Tổng hợp nghiên cứu phức chất của prazeodim với L. Lơxin Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Minh Tuấn
 
T. 46, S. 5 (2008) Tổng hợp NiO kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy gel Tóm tắt   PDF
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức
 
T. 46, S. 1 (2008) Tổng hợp perovskit LaCrO3 bằng phương pháp đốt cháy gel ở nhiệt độ thấp Tóm tắt   PDF
Lưu Minh Đại, Nguyễn Xuân Dũng
 
T. 45, S. 3 (2007) Tổng hợp thuốc chống sốt rét hydroxypiperaquin Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Hùng
 
T. 46, S. 4 (2008) Tổng hợp thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của Europi (III) với L-tryptophan Tóm tắt   PDF
Nguyen Tu Trọng Uyển, Lê Hữu Thiêng, Nguyễn Thị Thúy Hằng
 
T. 47, S. 2 (2009) Tổng hợp V2O5 kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy gel Tóm tắt   PDF
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức
 
T. 45, S. 2 (2007) Tổng hợp và cấu trúc của một số phức chất trans-dicloro(safrol)(amin thơm) platin(II) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà, Vũ Quang Như, Nguyễn Hữu Đĩnh
 
T. 45, S. 2 (2007) Tổng hợp và cấu trúc của một vài hợp chất chứa dị vòng 1,2,4-triazol dẫn xuất của Safrol Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Hoan, Nguyễn Hữu Đĩnh
 
T. 47, S. 6 (2009) Tổng hợp và cấu trúc dãy hiđrazon chứa vòng furoxan đi từ axit isoeugenoxiaxetic Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Tuyết Lan, Nguyễn Hữu Đĩnh
 
201 - 225 trong số 258 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP