Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 45, S. 3 (2007) Tổng hợp và chuyển hóa một số dẫn xuất 3-axetylcumarrin Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Thảo, Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Văn Thuấn, Trần Thu Hường
 
T. 46, S. 5 (2008) Tổng hợp và khảo sát khả năng thăng hoa một số phức chất của các nguyên tố đất hiếm với axit cacboxylic Tóm tắt   PDF
Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hiền Lan
 
T. 45, S. 6 (2007) Tổng hợp và khảo sát một số tính chất của N-(2-furylmetyl)chitosan Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Huệ, Khiếu Thị Tâm, Nguyễn Thị Hồng Anh
 
T. 46, S. 5 (2008) Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một vài phức chất cis-đicloro(anetol)(amin)platin(II) Tóm tắt   PDF
Trần Thị Đà, Nguyễn Thị Thanh Chi
 
T. 45, S. 3 (2007) Tổng hợp và nghiên cứu một số N-Aryliđen[5-(menthoximettyl)-4-phenyl-1,2,4-triazole-3-ylsunfanyl]a xetohiđrazit Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Sơn, Hoàng Thị Liên, Nguyễn Tiến Công
 
T. 47, S. 1 (2009) Tổng hợp và nghiên cứu tính chất và khảo sát khả năng thăng hoa một số pivalat đất hiếm Tóm tắt   PDF
Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hiền Lan
 
T. 46, S. 4 (2008) Tổng hợp và nghiên cứu xúc tác Cu/SBA-15 trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn LPG Tóm tắt   PDF
Trần Văn Nhân
 
T. 45, S. 3 (2007) Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng của Cu2O kích thước nano Tóm tắt   PDF
Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt, Phạm Anh Sơn, Nguyễn Thị Lụa, Nguyễn Minh Hải
 
T. 46, S. 3 (2008) Tổng hợp và đặc trưng của xúc tác SO2-4/Al2O3 - ZrO2 cấu trúc mao quản trung bình Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, Nông Hồng Nhạn
 
T. 45, S. 6 (2007) Tổng hợp và đặc trưng vật liệu aluminophotphat mao quản trung bình Tóm tắt   PDF
Võ Viễn, Nguyễn Phi Hùng
 
T. 45, S. 6 (2007) Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của một vài phức chất cis-đicloro (safrole)(amin)Platin(II) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà
 
T. 45, S. 6 (2007) Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số N-aryliđen[6-(2-hetarylvinyl)-3-oxo-piriđazin-2-YL]axetohiđrazit Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Sơn, Nguyễn Đăng Đạt, Đàm Xuân Thắng
 
T. 46, S. 2 (2008) Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của các phức chất Cu(II), Ni(II) với xitronenlal và menton thiosemicacbazon Tóm tắt   PDF
Pha Thị Hồng Tuyết, Vũ Đăng Độ, Nguyễn Hoa Du
 
T. 45, S. 5 (2007) Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của europi với L. Methionin Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Thủy
 
T. 45, S. 2 (2007) Tổng hợp, phân tích cấu trúc và tính chất phổ một số aryloxiaxetylhiđrazon của carvon Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Công, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Thị Hòai Thu
 
T. 45, S. 1 (2007) Trùng hợp điện hóa màng bảo vệ polypyrrol trực tiếp trên nền thép cácbon sử dụng salicylat làm ion đối Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Dung
 
T. 45, S. 4 (2007) Tương quan giữa tốc độ sinh khí NO2 của thuốc phóng keo với cấp chất lượng của chúng Tóm tắt   PDF
Phạm Mạnh Thảo, Đỗ Ngọc Khuê, Trần Văn Chung
 
T. 46, S. 1 (2008) Vai trò của oxi trong phản ứng khử chọn lọc NOx bằng C3H6 trên xúc tác Cu/ZSM-5 Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Sơn, Trần Văn Nhân
 
T. 45, S. 2 (2007) Vai trò trợ tương hợp của TH1 có khối lượng phân tử phù hợp đối với một số hệ blend trên cơ sở cao su thiên nhiên Tóm tắt   PDF
Ngô Kế Thế, Đỗ Quang Kháng, Trần Vĩnh Diệu
 
T. 45, S. 5 (2007) Vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình từ cao lanh Tóm tắt   PDF
Phạm Minh Hào, Tạ Ngọc Đôn, Hoàng Trọng Yêm
 
T. 46, S. 2 (2008) Vật liệu mao quản trung bình Cu/SBA-15 được tổng hợp bằng phương pháp trao đổi ion Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Đức, Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Hữu Phú
 
T. 46, S. 5 (2008) Xác định cấu trúc phức của Co(III) với 4-phenyl thiosemicacbazon isatin Tóm tắt   PDF
Dương Tuấn Quang
 
T. 46, S. 3 (2008) Xác định nhóm chỉ thị sinh hóa sulhydryl (-SH) cho sự ô nhiễm asen và đồng của cây rau má (Centella asiatica) Tóm tắt   PDF
Nguyen Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Cửu Khoa
 
T. 45, S. 2 (2007) Xác định thành phần của phức chất Triphenylphosphin oxit-ytri từ môi trường axit nitric Tóm tắt   PDF
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm
 
T. 45, S. 1 (2007) Xúc tác Pt/WO3-ZrO2 trên vật liệu mao quản trung bình SBA-15 trong phản ứng isome hóa n-Heptan Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi
 
226 - 250 trong số 258 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP