T. 47, S. 2 (2009)

Mục lục

BÀI BÁO

Khảo sát các chất có hoạt tính sinh học trong nọc bò cạp Heterometrus Laoticus PDF
Hoàng Ngọc Anh, Phạm Nguyên Đông Yên, Nguyễn Thị Mai Hương, Võ Phùng Nguyên 133
Nghiên cứu tổng hợp sơn điện di anot trên cơ sở polyeste biến tính bằng dầu trẩu và dầu đậu tương Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Văn Dung, Lê Trọng Thiếp, Đào Công Minh 138
Các tritecpen oleanan từ cây bông ổi Lantana camara L. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đậu, Lê Thị Huyền 144
Nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất 2-hiđroxy-4-metylaxetophenon benzoyl hiđrazon Tóm tắt PDF
Vũ Minh Tân, Phạm Văn Nhiêu, Từ Thị Minh Phương 149
Điều chế một số chất lỏng ion tetrafluoroborat 1-N-Alkil-3-metilimidazolium trong điều kiện hóa học xanh PDF
Nguyễn Thị Mai Hương, Lê Ngọc Thạch 154
Nghiên cứu tổng hợp polyme dẫn điện từ ferocen và benzaldehyt Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thuận, Nguyễn Việt Bắc, Hoàng Anh Tuấn 162
Nghiên cứu tổng hợp lignosunfonat từ lignin thu hồi của nhà máy sản xuất bột giấy theo phương pháp kiềm PDF
Phan Huy Hoàng, Doãn Thái Hòa 168
Chế tạo vàng nano bằng phương pháp chiếu xạ Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Hiến, Đặng Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Tuệ Anh, Nguyễn Xuân Dung 174
Oxi hóa chọn lọc ancol benzylic trên xúc tác perovskit chứa crom mang trên oxit mao quản trung bình Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thuận, Nguyễn Tiến Thảo, Phạm Thị Thắm 180
Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt ligno sunfonat từ dung dịch thải của công nghiệp sản xuất bột giấy, ứng dụng trong gia công thuốc bảo vệ thực vật Tóm tắt PDF
Đào Văn Hoằng 186
Nghiên cứu động lực phân tử ảnh hưởng của đột biến E226Q đến tính chất của phức enzym CD38 với cADPR Tóm tắt PDF
Đặng Ứng Vận 191
Tổng hợp V2O5 kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy gel Tóm tắt PDF
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức 198
Biến tính ghép axit acrylic lên chitin bằng phương pháp chiếu xạ để hấp phụ ion Zn2+ và Cu2+ Tóm tắt PDF
Trương Thị Hạnh, Nguyễn Quốc Hiến, Hà Thúc Huy 203
Khoáng hóa metyl đỏ bằng phương pháp Fenton điện hóa PDF
Nguyễn Thị Lê Hiền, Trần Thị Tươi 207
Nghiên cứu khả năng nhả chậm khoáng N-P-K trong phân hữu cơ khoáng trên nền than bùn Tóm tắt PDF
Bùi Thanh Hương, Nguyễn Quang Vinh, Lưu Cẩm Lộc 213
Chế tạo vật liệu compozit sinh học trên cơ sở nhựa polyeste không no gia cường bằng sợi nứa xử lý bằng plasma lạnh Tóm tắt PDF
Tạ Thị Phương Hòa, Trần Vĩnh Diệu, Đoàn Thị Yến Oanh, Mạc Văn Phúc 220


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP