T. 46, S. 5 (2008)

Mục lục

BÀI BÁO

Nghiên cứu sự tạo phức đaligan trong hệ metythymol xanh (MTX) - Zr(IV) - HX (HX: axit tactric, sunfosalixilic) bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích Tóm tắt PDF
Hồ Viết Quý, Phạm Thị Hương Giang, Võ Tiến Dũng 531-536
Nghiên cứu khâu mạch quang hóa của hệ khâu mạch quang trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu trẩu. IV - Nghiên cứu khâu mạch quang hóa của hệ khâu mạch quang ETT 39-HDDA-I.184-TAS Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hiền, Vũ Minh Hoàng, Nguyễn Thị Việt Triều 537-543
Phản ứng ngưng tụ với andehit thơm của axit 3-amino-3-arylpropanoic và indanon Tóm tắt PDF
Phạm Khánh Phong Lan, Lê Thị Minh Ngọc 544-548
Ảnh hưởng của các chất ổn định quang tinuvin 1130 và tinuvin 292 đến quá trình lão hóa quang của hệ cao su butađien/clobutyl Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Việt Triều, Lê Lâm, Lê Xuân Hiền 549-553
Dự đoán cân bằng lỏng - hơi của hệ bậc hai axit axetic (1) + dietyl ete (2) ở nhiệt độ 348,15 K và 398, 15 K Tóm tắt PDF
Phạm Văn Tất 554-559
Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một vài phức chất cis-đicloro(anetol)(amin)platin(II) Tóm tắt PDF
Trần Thị Đà, Nguyễn Thị Thanh Chi 560-565
Sử dụng polypyrol lai tạp với axit amino naphtalen sunfonic như chất ức chế ăn mòn kim loại trong lớp phủ epoxy Tóm tắt PDF
Trịnh Anh Trúc, Vũ Kế Oánh, Nguyễn Thị Lê Hiền, Tô Thị Xuân Hằng 566-571
Cô lập và nhận danh dẫn xuất phenol từ vỏ cây sơn vé (Garcinia merguensis) Tóm tắt PDF
Võ Tấn Hậu, Lê Đức Đằng, Phan Đình Hùng, Harrison J. Leslie, Nguyễn Diệu Liên Hoa 572-576
Nghiên cứu chuyển hóa một số xeton alpha,beta-không no đi từ 2-hiđroxi-5-metoxi axetophenon Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Thảo, Bùi Thị Thúy Vân, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Thuấn 577-582
Tổng hợp và khảo sát khả năng thăng hoa một số phức chất của các nguyên tố đất hiếm với axit cacboxylic Tóm tắt PDF
Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hiền Lan 583-587
Xác định cấu trúc phức của Co(III) với 4-phenyl thiosemicacbazon isatin Tóm tắt PDF
Dương Tuấn Quang 588-592
Động học sự tạo thành phức chất trung gian hoạt động peroxo (PER) trong hệ: H2O - Co2+ - axit xitric (H4L) - H2O2 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dưỡng, Trần Thị Mai, Nguyễn Văn Xuyến 593-598
Phổ khối lượng của một số dẫn xuất amit của axit benzoic thế Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Lan, Trương Thị Phương Thanh 599-604
Cấu trúc dãy hiđrazit-hiđrazon dẫn xuất của axit isoeugenoxyaxetic Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Đĩnh, Hoàng Thị Tuyết Lan, Lê Thị Luyến 605-609
Nghiên cứu động học sự tạo thành và phân hủy phức chất trung gian hoạt động peroxo(PER) trong hệ H2O-Mn2+-deta-H2O2 Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Tuyến, Đặng Xuân Tập, Ngô Kim Định, Nguyễn Văn Xuyến 610-613
Tổng hợp NiO kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy gel Tóm tắt PDF
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức 614-618
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt tính xúc tác của perovskit (La, Ca)Fe1-xCuxO3 trong phản ứng oxi hóa ancol benzylic Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thuận, Phạm Thị Thắm 619-624
Tổng hợp một số dẫn xuất benzoyl hiđrazon của 2,4-đihyđroxiaxetophenon Tóm tắt PDF
Phạm Văn Nhiêu, Vũ Minh Tân, Nguyễn Minh Thảo, Đõ Thùy Linh 625-629
Nghiên cứu chế tạo vật liệu silica biến tính để hấp phụ ion kim loại nặng trong nước Tóm tắt PDF
Vũ Quang Lợi, Bùi Duy Cam, Khúc Quang Đạt 630-635


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP