T. 46, S. 2 (2008)

Mục lục

BÀI BÁO

ảnh hưởng của các chất tạo cấu trúc tới sự hình thành xúc tác VAPO Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Thị Yến, Đào Văn Tường 133-137
Nghiên cứu hoá học và hoạt tính sinh học cây diếp cá suối Gymnotheca chinensis decne (Saururaceae). I. Các hợp chất tritecpen Tóm tắt PDF
Hà Việt Sơn, Hoàng Thanh Hương, Nguyễn Hữu Khôi 138-141
Ảnh hưởng của một số điều kiện tổng hợp lên cấu trúc của hệ xúc tác có mao quản trung bình spinel NiAl Tóm tắt PDF
Nguyen Kim Ngà, Đặng Kim Chi, Hoàng Trọng Yêm 142-146
Nghiên cứu đặc tính hoá lý của hệ oxit hỗn hợp V-Mg-O Tóm tắt PDF
Nguyen Anh Vũ, Hoàng Minh Tùng, Nguyễn Thị Minh Hiền 147-152
Ảnh hưởng của dung môi đến tính bền của xúc tác phức coban dị thể trong phản ứng oxi hoá chọn lọc của sec-phenetyl ancol Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thu Hà, Alain Tuel 153-158
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của các phức chất Cu(II), Ni(II) với xitronenlal và menton thiosemicacbazon Tóm tắt PDF
Pha Thị Hồng Tuyết, Vũ Đăng Độ, Nguyễn Hoa Du 159-164
Phương pháp biến đổi Laplace, phép gần đúng điểm yên ngựa độ chính xác cao ứng dụng cho việc tính mật độ trạng thái dao động của các phân tử trong động học của phản ứng đơn phân tử. II. Tính hằng số tốc độ của phản ứng đồng phân hóa 1,1-Dicloxiclopropan Tóm tắt PDF
Trần Vĩnh Quý, Nguyễn Đình Độ 165-168
Nghiên cứu chuyển hoá 3-oxominovin thành ancaloit minovin Tóm tắt PDF
Phan Đình Châu 169-171
Nghiên cứu tổng hợp biodiezel từ dầu đậu nành trên xúc tác NaOH/MgO Tóm tắt PDF
Nguyen Văn Thanh, Bùi Công Mạnh, Đinh Thị Ngọ, Đào Văn Tường 172-177
Nghiên cứu khảo sát các phương pháp tổng hợp chất kích thích sinh trưởng thực vật axit indol-3-butyric (IBA) Tóm tắt PDF
Đào Văn Hoằng, Nguyễn Minh Thảo 178-182
Vật liệu mao quản trung bình Cu/SBA-15 được tổng hợp bằng phương pháp trao đổi ion Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Đức, Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Hữu Phú 183-187
Tính toán dự báo ảnh hưởng của đột biến gen đến hoạt tính của CD38 đối với phản ứng tạo thành CADPR Tóm tắt PDF
Đặng Ứng Vận 188-194
Nghiên cứu quá trình hình thành màng phủ kép Cromat –vecni bảo vệ chống ăn mòn cho latông –silic Tóm tắt PDF
Nguyen Thị Hoài Phương 195-200
Nghiên cứu hiệu ứng tăng cường chiết của các nguyên tố đất hiếm nhẹ (La, Nd, Sm, Eu) bằng hỗn hợp triphenylphotphin oxit (TPPO) và axit 2-etyl hexyl 2-etyl hexyl photphonic (PC88A) từ dung dịch axit nitric Tóm tắt PDF
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức 201-204
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở hỗn hợp một pha, hai pha của các nhựa polyeste không no và nanosilica Tóm tắt PDF
Hoàng Anh Sơn 205-210
Nghiên cứu động học của phản ứng oxi hoá phenol đỏ trên xúc tác Fe-SBA-15 Tóm tắt PDF
Lê Thanh Sơn, Đinh Quang Khiếu 211-216
Phân hủy 2,4,6-Trinitrotoluen (TNT) trong chất thải rắn bằng sắt kim loại Tóm tắt PDF
Phạm Mạnh Thảo 217-223


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP