Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biến tính hữu cơ clay montmorilonit K10 bằng hợp chất azo có chứa nhóm sunfonic axit

Tô Thị Xuân Hằng, Trịnh Anh Trúc, Phạm Gia Vũ

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP