Tạp chí Hóa Học, T. 46, S. 5 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cấu trúc dãy hiđrazit-hiđrazon dẫn xuất của axit isoeugenoxyaxetic

Nguyễn Hữu Đĩnh, Hoàng Thị Tuyết Lan, Lê Thị Luyến

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP