Tạp chí Hóa Học, T. 46, S. 3 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ đến hiệu quả ức chế ăn mòn thép cacbon bởi natri silicat và natri phot phat trong nước đã khử oxi

Vũ Đình Huy, Phạm Thị Ánh Phi

Tóm tắt


Tìm hiểu cơ chế và tỷ lệ phối hợp tối ưu của natri silicat với natri phốt phát, dùng làm chất ức chế ăn mòn thép trong chất lỏng "Packer Fluid" trên cơ sở nước đã khử khí oxi, để bảo vệ vùng không gian vành xuyến của các giếng khoan dầu khí, trong khoảng nhiệt độ rộng. Xem xét ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ đến hiệu quả ức chế ăn mòn thép cacbon bởi natri silicat và natri phot phat trong nước đã khử oxi.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP