Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Polylactic và Blend của Polylactic với Polyetylen tỉ trọng thấp

Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Huy Tùng, Bùi Chương

Tóm tắt


Polylactic và Blend của Polylactic với Polyetylen tỉ trọng thấp

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP