Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân lập 3 hợp chất Lignan từ lá cây đề (Ficus Religiosal.)

Hoàng Thanh Hương, Trần Hồng Quang, Cầm Thị Ính; ...

Tóm tắt


Phân lập 3 hợp chất Lignan từ lá cây đề (Ficus Religiosal.)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP