Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu chiết tách và làm giàu Xêri từ sa khoáng Monazit

Phạm Văn Hai

Tóm tắt


Nghiên cứu chiết tách và làm giàu Xêri từ sa khoáng Monazit


Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP