Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu thành phần hóa học cây song môi tàu (Miliusa sinensis Finet et Gagnep.], họ Na (Annonaceae). Phần I. Các hợp chất flavonoid

Trần Thị Thanh Thủy, Trần Đức Quân, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Văn Sung

Tóm tắt


Nghiên cứu thành phần hóa học cây song môi tàu (Miliusa sinensis Finet et Gagnep.], họ  Na (Annonaceae). Phần I. Các hợp chất flavonoid

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP