Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu ảnh hưởng kép của clay và ion pha tạp tới khả năng ức chế quá trình ăn mòn thép CT3 của nanocompozit polypyrol/clay

Vũ Quốc Trung, Nghiêm Thị Thương, Phạm Văn Hoan, Dương Quang Phùng, Lê Xuân Quế

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng kép của clay và ion pha tạp tới khả năng ức chế quá trình ăn mòn thép CT3 của nanocompozit polypyrol/clay

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP