Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu chế tạo màng sinh học Hydroxyapatite (HA) bằng phương pháp Sol- Gel trong môi trường etanol

Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Văn Sinh

Tóm tắt


Nghiên cứu chế tạo màng sinh học Hydroxyapatite (HA) bằng phương pháp Sol- Gel trong môi trường etanol

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP