Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng hợp và cấu trúc dãy hiđrazon chứa vòng furoxan đi từ axit isoeugenoxiaxetic

Hoàng Thị Tuyết Lan, Nguyễn Hữu Đĩnh

Tóm tắt


Tổng hợp và cấu trúc dãy hiđrazon chứa vòng furoxan đi từ axit isoeugenoxiaxetic

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP