Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng hợp một số xeton anpha, beta- không no đi từ 3-axetyl-7-Metoxi 4-Metylcumarin

Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Văn Thuấn, Nguyễn Thị Thu Ninh, Nguyễn Ngọc Thanh

Tóm tắt


Tổng hợp một số xeton anpha, beta- không no đi từ 3-axetyl-7-Metoxi 4-Metylcumarin

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP