Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành vật liệu rây phân tử mao quản trung bình trật tự SBA

Lê Thanh Sơn, Đinh Quang Khiếu

Tóm tắt


Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành vật liệu rây phân tử mao quản trung bình trật tự SBA-15

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP