Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân lập, xác định cấu trúc và tổng hợp một số dẫn xuất của anpha- amyrin từ cây cùm rụm răng

Trần Văn Sung, Nguyễn Huy Cường, Phạm Thị Ninh, Trịnh Thị Thùy

Tóm tắt


Phân lập, xác định cấu trúc và tổng hợp một số dẫn xuất của anpha- amyrin từ cây cùm rụm răng

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP