Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu sự tạo liên hợp ion của vonfram (vi) với thuốc thử metyl tím 2B (M2B) trong môi trường nước- axeton bằng phương pháp triết trắc quang và khả năng ứng dụng vào phân tích

Lâm Ngọc Thụ, Lâm Ngọc Thiềm, Vi Anh Tuấn

Tóm tắt


Nghiên cứu sự tạo liên hợp ion của vonfram (vi) với thuốc thử metyl tím 2B (M2B) trong môi trường nước- axeton bằng phương pháp triết trắc quang và khả năng ứng dụng vào phân tích.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP