Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tính chất lưu biến, độ bền oxy hoá-nhiệt và độ bền dung môi của vật liệu nanocompozit PVC/DOP/Khoáng sắt hữu cơ

Thái Hoàng, Nguyễn Thạc Kim, Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Kim Dung

Tóm tắt


  Nghiên cứu tính chất lưu biến, độ bền oxy hoá-nhiệt và độ bền dung môi của vật liệu nanocompozit PVC/DOP/Khoáng sắt hữu cơ. Phương pháp chế tạo vật liệu PVC/DOP khoáng sét.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP