Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của một số màng phủ trên cơ sở nhựa Acrylic.

Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Thị Việt Triều

Tóm tắt


Nghiên cứu độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của một số màng phủ trên cơ sở nhựa Acrylic. II. Nghiên cứu ảnh hưởng của bản chất và hàm lượng hệ ổn định quang đến độ bền bức xạ từ ngoại, nhiệt ẩm của màng phủ trên cơ sở nhựa Acrylic Polyol HSU 1168 khâu mạch bằng polyisoxyanat Desmodur N-75

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP