Chi tiết về Tác giả

Long, Trần Thị

  • T. 33, S. 2 (2017) - NGHIÊN CỨU
    KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TIẾNG ANH TRONG CÁC BIỂN HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI MỘT SỐ ĐIỂM DU LỊCH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF