Chi tiết về Tác giả

Kim Loan, Trần Thị

  • T. 33, S. 1 (2017) - NGHIÊN CỨU
    NGỮ ÂM TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI Ở TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC VÀ ĐÀI LOAN: MỘT VÀI ĐIỂM KHÁC BIỆT
    Tóm tắt  PDF