Chi tiết về Tác giả

Hữu Trí, Trần

  • T. 34, S. 6 (2018) - TRAO ĐỔI
    TÌM HIỂU MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG PHONG TRÀO LÀNG MỚI CỦA HÀN QUỐC DỰA TRÊN HỌC THUYẾT VỀ LOCAL NETWORK GOVERNANCE
    Tóm tắt  PDF