Chi tiết về Tác giả

Hữu Phúc, Trần

  • T. 33, S. 3 (2017) - NGHIÊN CỨU
    MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN LOẠI CÁC QUÁ TRÌNH HÀNH VI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
    Tóm tắt  PDF
  • T. 33, S. 6 (2017) - NGHIÊN CỨU
    CÁC CÁCH TIẾP CẬN ĐƯƠNG ĐẠI TRONG PHÂN TÍCH CÚ ĐƠN TIẾNG VIỆT
    Tóm tắt  PDF