Chi tiết về Tác giả

Viên, Trương

  • T. 33, S. 3 (2017) - NGHIÊN CỨU
    PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF
  • T. 35, S. 1 (2019) - NGHIÊN CỨU
    THỰC TIỄN LỒNG GHÉP VĂN HÓA VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH: TRƯỜNG HỢP CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF