Chi tiết về Tác giả

Minh Hằng, Trương

  • T. 34, S. 5 (2018) - NGHIÊN CỨU
    ‘FRESH OFF THE BOAT’ VÀ THIỂU SỐ GƯƠNG MẪU: MỘT NGHIÊN CỨU DIỄN NGÔN THEO FOUCAULT
    Tóm tắt  PDF