Chi tiết về Tác giả

Minh Phương, Phạm Thị

  • T. 33, S. 3 (2017) - NGHIÊN CỨU
    NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TU TỪ TRONG CÁC DIỄN THUYẾT CỦA HILLARY CLINTON THEO QUAN ĐIỂM CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
    Tóm tắt  PDF