Chi tiết về Tác giả

Ngọc Thạch, Phạm

  • T. 34, S. 5 (2018) - NGHIÊN CỨU
    TƯƠNG TÁC NGƯỜI HỌC - NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF
  • T. 34, S. 6 (2018) - NGHIÊN CỨU
    TƯƠNG TÁC GIỮA NGƯỜI HỌC VÀ NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN - HELLO
    Tóm tắt  PDF