Chi tiết về Tác giả

Ngọc Diệp, Nguyễn Thị

  • T. 33, S. 2 (2017) - NGHIÊN CỨU
    ĐỐI CHIẾU DANH NGỮ ĐỨC - VIỆT VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MÔ HÌNH CẤU TRÚC DANH NGỮ THÔNG QUA MỘT BẢN DỊCH TỪ TIẾNG ĐỨC SANG TIẾNG VIỆT
    Tóm tắt  PDF