Chi tiết về Tác giả

Việt Hùng, Nguyễn

  • T. 34, S. 6 (2018) - TRAO ĐỔI
    VỀ MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC NGÀNH HẢI QUAN, NGOẠI VỤ, DU LỊCH VÀ BIÊN PHÒNG VÙNG BIÊN GIỚI PHÍA BẮC: TỪ THỰC TIỄN ĐẾN CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
    Tóm tắt  PDF