Chi tiết về Tác giả

Văn Long, Nguyễn

  • T. 34, S. 3 (2018) - TRAO ĐỔI
    THIẾT LẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN CƠ SỞ CÁC TIÊU CHÍ NGÔN NGỮ CỦA KHUNG THAM CHIẾU NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUNG CHÂU ÂU (CEFR)
    Tóm tắt  PDF