Chi tiết về Tác giả

Trọng Du, Nguyễn

  • T. 33, S. 4 (2017) - NGHIÊN CỨU
    PHỎNG VẤN VỚI VAI TRÒ LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI: CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG
    Tóm tắt  PDF
  • T. 35, S. 1 (2019) - NGHIÊN CỨU
    “NẾU MẸ TÔI CÒN SỐNG, TÔI VÀ ANH SẼ RA TÒA”: MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP VỀ LỜI TỪ CHỐI CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF