Chi tiết về Tác giả

Ngọc Lưu Ly, Nguyễn

  • T. 34, S. 4 (2018) - TRAO ĐỔI
    XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC VIỆT NAM THEO HƯỚNG TIẾP CẬN TỰ CHỦ
    Tóm tắt  PDF