Chi tiết về Tác giả

Đại Cồ Việt, Nguyễn

  • T. 33, S. 5 (2017) - TRAO ĐỔI
    GIẢNG DẠY MÔN GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC QUA DỰ ÁN: TRƯỜNG HỢP GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA VIỆT - TRUNG
    Tóm tắt  PDF