Chi tiết về Tác giả

Công Lem, Ngô

  • T. 34, S. 4 (2018) - NGHIÊN CỨU
    TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ NHẰM HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC CÙNG CỘNG TÁC HỌC TẬP
    Tóm tắt  PDF
  • T. 35, S. 4 (2019) - NGHIÊN CỨU
    KHẢ NĂNG TỰ ĐIỀU CHỈNH HỌC TẬP (SRL) VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI KỸ NĂNG NGHE TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF