Chi tiết về Tác giả

Trà My, Hoàng

  • T. 33, S. 6 (2017) - NGHIÊN CỨU
    CHIẾN LƯỢC NGÔN TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG BỞI NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ ĐỂ KHAI THOẠI Ở VĂN PHÒNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
    Tóm tắt  PDF