Chi tiết về Tác giả

Hải Bắc, Cao Thị

  • T. 33, S. 1 (2017) - TRAO ĐỔI
    ĐÁNH GIÁ LẠI PHONG TRÀO LÀNG MỚI CỦA HÀN QUỐC VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHO PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF