Chi tiết về Tác giả

Minh Thu, Đinh

  • T. 33, S. 3 (2017) - NGHIÊN CỨU
    CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN TRONG KHÓA HỌC NGÔN NGỮ TẠI ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
    Tóm tắt  PDF
  • T. 35, S. 1 (2019) - NGHIÊN CỨU
    KHẢO CỨU VỀ XÁC TRỊ BÀI THI NGÔN NGỮ
    Tóm tắt  PDF