Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC VỚI VẤN ĐỀ THAM GIA PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Thơm Thơm, Phạm Thị Thanh Thủy

Tóm tắt


Phát triển chuyên môn (PTCM) cho giáo viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để cải cách giáo dục ở nhiều quốc gia. Chủ đề này thu hút sự quan tâm của nhiều học giả như Avalos (2011), Darling-Hammond & McLaughlin (2011), Le (2002) và Whitehouse (2011). Tuy vậy, trong bối cảnh triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, việc giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam, đặc biệt ở bậc tiểu học, tham gia PTCM chưa được nghiên cứu đầy đủ. Chúng tôi sử dụng nghiên cứu phương pháp kết hợp tìm hiểu quan điểm và kinh nghiệm tham gia PTCM của giáo viên tiếng Anh tiểu học (GVTATH). Chúng tôi tiến hành khảo sát 68 giáo viên và phỏng vấn 05 giáo viên tại một tỉnh miền bắc Việt Nam. Dữ liệu thu thập được chúng tôi phân tích theo 5 mảng chính: (i) lý do GVTATH tham gia PTCM; (ii) các hình thức và chủ đề PTCM của họ; (iii) lợi ích của việc PTCM; (iv) các lĩnh vực PTCM GVTATH muốn tham gia; và (v) các yếu tố tác động đến việc PTCM của họ. Chúng tôi cũng tìm hiểu một số cách thức PTCM hiệu quả mà GVTATH gợi ý. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các nhà nghiên cứu ngoại ngữ, nhà hoạch định chính sách, các trường sư phạm và giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học.


Toàn văn: PDF