Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI: TÌM HIỂU KHÁI NIỆM NỀN TẢNG

Raqib Chowdhury

Tóm tắt


Bài viết trình bày một số khái niệm nền tảng mà các nhà nghiên cứu trẻ, mới bước vào sự nghiệp khoa học cũng như học viên sau đại học và nghiên cứu sinh nào cũng phải nắm bắt khi lần đầu tiến hành nghiên cứu. Việc tìm hiểu những khái niệm quan trọng nhưng trừu tượng và rất hay nhầm lẫn như bản thể học, nhận thức luận và hệ hình là một trở ngại đối với nhà nghiên cứu trẻ, nhưng có lẽ chẳng có con đường nào khác nếu muốn thiết kế, hoạch định và triển khai nghiên cứu một cách bài bản, nghiêm túc. Thông qua những ví dụ cụ thể, bài báo thảo luận về phương thức tiếp cận và thiết kế nghiên cứu cũng như nền tảng của những phương thức và thiết kế đó xem chúng gắn kết với cách thức tư duy và nhận thức về thế giới của nhà nghiên cứu như thế nào – nói cách khác, quan điểm bản thể học và nhận thức luận của họ quyết định như thế nào đến phương pháp nghiên cứu mà họ lựa chọn. Ngoài những khái niệm đó, bài báo còn so sánh nghiên cứu định tính và định lượng với những bình luận, phê phán, qua đó cho thấy về nhiều mặt, nghiên cứu định tính có thể đem lại nhiều kết quả phong phú, đa dạng hơn trong các ngành khoa học xã hội, trong đó có Giáo dục.

Toàn văn: PDF