Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU THỂ LOẠI VĂN BẢN KHOA HỌC: KHẢO SÁT VĂN BẢN KHOA HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN, HỌC VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU SINH VIỆT NAM

Michelle J. Evans

Tóm tắt


Sinh viên đại học (SV), học viên sau đại học (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về việc viết văn bản khoa học bằng tiếng Anh phục vụ công tác học tập, nghiên cứu và chuyên môn của mình. Nghiên cứu này xác định các loại văn bản viết bằng tiếng Anh mà HV & NCS phải viết trong quá trình học tập, khảo sát nhận thức hoặc thái độ của họ đối với những loại văn bản đó. Sử dụng bảng phân loại thể loại văn bản khoa học trong Khối liệu tiếng Anh văn bản học thuật của Anh (BAWE), 10 HV & NCS trong nghiên cứu này cho thấy trải nghiệm về thể loại của họ ở các bậc học trước đã được chuẩn hóa mạnh mẽ như thế nào. Ở bậc đại học, SV chuyên và không chuyên tiếng Anh, hoặc SV sử dụng tiếng Anh làm phương tiện dạy-học phải viết nhiều thể loại khác nhau. Ở bậc sau đại học, HV & NCS tất cả các ngành cũng phải viết một số thể loại nhất định, đặc biệt là báo cáo nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh. Thái độ của họ đối với các loại hình văn bản này chịu ảnh hưởng của công sức bỏ ra và kết quả thu được, cũng như mức độ được chuẩn bị để viết loại văn bản yêu cầu. Nhiều thách thức lớn trong việc viết văn bản khoa học được HV & NCS chỉ ra qua các bản tự thuật cũng như phương pháp tư duy thành lời (think-aloud protocol). Nhiều HV & NCS cảm thấy chưa được chuẩn bị đầy đủ để viết các văn bản khoa học theo yêu cầu, kể cả đòi hỏi về vốn từ vựng khoa học cũng như tư duy phê phán. Những phát hiện qua nghiên cứu này cho thấy HV & NCS các ngành không chuyên tiếng Anh (đặc biệt là các ngành khoa học cơ bản) có thể sẽ được chuẩn bị tốt hơn nếu giáo viên áp dụng phương thức tiếp cận thể loại khi giảng dạy ở những năm cuối bậc đại học hoặc ngay từ đầu chương trình sau đại học.

Toàn văn: PDF