Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TIỄN LỒNG GHÉP VĂN HÓA VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH: TRƯỜNG HỢP CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM

Châu Thị Hoàng Hoa, Trương Viên

Tóm tắt


Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc lồng ghép văn hóa vào giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam có vị thế ngày càng lớn ngay cả đối với bậc giáo dục phổ thông. Thật ra, mục tiêu và nội dung liên văn hóa đã được giới thiệu trong chương trình tiếng Anh thí điểm ở trung học phổ thông. Trước thềm đổi mới chương trình, việc nghiên cứu thực tế lồng ghép liên văn hóa là cần thiết. Trên lập trường giảng dạy liên văn hóa, nghiên cứu này tập trung vào hai vấn đề: thực hiện mục tiêu liên văn hóa và chiến lược dạy liên văn hóa. Thông tin thu thập từ 101 giáo viên tiếng Anh qua bảng hỏi và dự giờ chứng minh rằng giáo viên (1) không đề cập đến mục tiêu liên văn hóa trong giáo án; và (2) hiếm khi tổ chức các hoạt động xây dựng năng lực giao tiếp liên văn hóa cho học sinh trong lớp học. Bài viết cho rằng cần có sự quan tâm hơn nữa từ những nhà quản lý giáo dục nhằm hỗ trợ giáo viên phổ thông trung học thực hiện việc tích hợp văn hóa trong giảng dạy tiếng Anh một cách hiệu quả, từ đó, góp phần đạt được mục tiêu chương trình tiếng Anh cải cách - hướng đến xây dựng năng lực liên văn hóa cho học sinh. 

Toàn văn: PDF