Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

目MỤC TRONG TIẾNG HÁN TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VIỆT

Phạm Ngọc Hàm

Tóm tắt


目mục trong tiếng Hán nhìn từ góc độ văn tự học là một chữ tượng hình, có 5 nét. Vì hình dạng khá đơn giản, 目mục ít nhận được sự quan tâm của người học tập và nghiên cứu tiếng Hán. Tuy nhiên, cách thức cấu hình, vị trí, vai trò làm tự tố tạo nên chữ Hán cũng như các tầng nghĩa phái sinh của目mục đã thể hiện năng lực tri nhận của người Trung Quốc đối với giác quan có chức năng nhận biết đường nét, màu sắc, hình hài sự vật, được ví với cửa sổ tâm hồn này. Bài viết điểm qua đôi nét về đặc điểm văn tự, áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, làm nổi rõ mối liên hệ giữa chữ và nghĩa cũng như đặc điểm tri nhận của người xưa qua trường hợp chữ目mục. Từ đó, bài viết liên hệ với tiếng Việt, chỉ ra mối tương quan giữa 目mục, 眼nhãn trong tiếng Hán và mục, nhãn, mắt trong tiếng Việt, nhằm góp một tài liệu tham khảo, giúp nâng cao hiệu quả dạy học chữ Hán nói riêng và tiếng Hán nói chung cho sinh viên Việt Nam.

Toàn văn: PDF