Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM

Trương Viên

Tóm tắt


Phát triển nghiệp vụ (PTNV) đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao phẩm chất và năng lực của người giáo viên, nhưng làm thế nào để cho một chương trình phát triển nghiệp vụ có hiệu quả so với những nhu cầu trong một bối cảnh đa dạng cho đến nay vẫn là một vấn đề được nhiều nhà quản lý, nhà nghiên cứu, và giáo viên quan tâm. Bài nghiên cứu này bàn đến vấn đề PTNV với mong muốn trợ giúp giáo viên tiếng Anh phát triển nghiệp vụ của mình một cách hiệu quả. Đầu tiên, bài nghiên cứu chỉ ra sự cần thiết của việc PTNV, những điểm yếu trong các chương trình PTNV đối với giáo viên tiếng Anh phổ thông tại Việt Nam và coi đây là lý do cho việc thảo luận ở những phần kế tiếp. Tiếp đến, bài nghiên cứu bắt đầu việc thảo luận bằng cách định nghĩa những khái niệm PTNV và PTNV hiệu quả bởi các học giả khác nhau theo các khuynh hướng hiện nay, và trình bày các bằng chứng khoa học về những đặc điểm của các chương trình PTNV hiệu quả thông qua các nghiên cứu trên thế giới và trong nước đối với lĩnh vực chuyên môn này. Trên cơ sở các đặc điểm khoa học đã nêu, bài nghiên cứu đưa ra những đề xuất về nội dung và cách thức thiết kế và tiến hành một chương trình PTNV hiệu quả đối với giáo viên tiếng Anh phổ thông tại Việt Nam, trong đó chú ý đến các yếu tố ngữ cảnh.

Toàn văn: PDF