Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CÚ PHÁP CỦA HƯ TỪ ONLY TRONG TIẾNG ANH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG DỊCH THUẬT CỦA NÓ TRONG TIẾNG VIỆT

Trần Quốc Thao, Nguyễn Văn Mười

Tóm tắt


Đây là một nghiên cứu định lượng và miêu tả nhằm tìm hiểu đặc điểm cú pháp của hư từ only trong tiếng Anh và tương đương dịch thuật của nó trong tiếng Việt. Dữ liệu nghiên cứu là tập sao lục song ngữ bao gồm 168 câu tiếng Anh và 168 câu dịch tiếng Việt tương đương. Phương pháp so sánh đối chiếu được dùng để phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy hư từ only trong tiếng Anh thường xuất hiện ở vị trí đầu, giữa và cuối câu, trong khi đó, nó chỉ xuất hiện ở vị trí đầu
và giữa câu trong các bản dịch tiếng Việt. Hơn nữa, nghiên cứu này còn tìm thấy có nhiều điểm tương đồng hơn điểm dị biệt về chức năng cú pháp của hư từ only trong tiếng Anh và tiếng Việt.

Toàn văn: PDF